4 CÁCH PHÁT ÂM /t/ TRONG TIẾNG ANH CHUẨN NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ

Cách phát âm /t/ trong tiếng Anh sẽ như thế nào? Rất nhiều học viên tiếng Anh, không chỉ trình độ bắt đầu cũng gặp khó khăn với việc đọc phụ âm T một cách chính xác. Điều này là chữ T có tới 6 cách phát âm đa dạng, phong phú và dễ gây nhầm lẫn nên người học khó nắm bắt được hết các quy tắc. Trong bài viết dưới đây, AM Education sẽ giúp bạn bỏ túi “tất tần tật” những cách phát âm /t/ chuẩn nhất nhé!

I. Bốn cách phát âm T trong tiếng Anh

1. Chữ T được phát âm là /t/

1.1. Các bước phát âm /t/ chuẩn

 • Bước 1: Đặt mặt lưỡi phía dưới lợi của hàm trên để chặn luồng không khí trong khoang miệng, nâng cao ngạc mềm lên.
 • Bước 2: Hãy bật thật mạnh luồng khí ra khỏi khoang miệng.
  Chú ý: Không khiến dây thanh quản trong cổ họng rung khi phát âm.

1.2. Ví dụ và phiên âm chữ T được phát âm là /t/

1.2.1. Khi chữ T đứng đầu từ hoặc đứng trước âm tiết có trọng âm
 • time /taɪm/ (n): thời gian
 • eat /iːt/ (v): ăn
 • suit /suːt/ (v): phù hợp
 • tea /tiː/ (n): tr
 • tall /tɔːl/ (adj): cao
 • stamp /stæmp/ (n): tem
 • top /tɒp/ (n): chóp, đỉnh
 • ten /ten/ (n): số mười
 • photo /ˈfəʊtəʊ/ (n): bức ảnh
 • telephone /ˈtelɪfəʊn/ (n): điện thoại
1.2.2. Từ với hai chữ TT vẫn sẽ phát âm là /t/. Ví dụ:
 • title /ˈtaɪtļ/ (n): tiêu đề
 • button /ˈbʌtən/ (n): cái nút
 • battle /ˈbætl / (n): trận đấu        
 • butterfly /ˈbʌtəflaɪ/ (n): con bướm
 • attack /əˈtæk/ (v): tấn công 

2. Chữ T được phát âm là /tʃ/

2.1. Các bước phát âm chuẩn âm /tʃ/

 • Bước 1: Khép hờ hai hàm răng, tròn môi và mở ra các phía
 • Bước 2: Đặt đầu lưỡi lại gần mặt hàm trên và răng cửa trên
 • Bước 3: Hạ đầu lưỡi, đẩy hơi qua đầu lưỡi và vòm họng
 • Bước 4: Đọc tương tự chữ ch trong tiếng Việt nhưng kết hợp với /t/ và /ʃ/

2.2. Ví dụ và phiên âm chữ T được phát âm là /tʃ/

2.2.1. Khi từ có đuôi là tu, ture và không nằm ở âm tiết có trọng âm
 • culture /ˈkʌltʃə(r)/ (n): văn hóa
 • future /’fjuːtʃə(r)/ (n): tương lai
 • lecture /’lektʃə(r)/ (n): bài giảng
 • century /ˈsentʃəri/ (n): thế kỷ
 • natural /ˈnætʃərəl/ (n): thuộc về tự nhiên
 • picture /ˈpɪktʃə(r)/ (n): bức tranh
 • actually /ˈæktʃuəli/ (adv): thật sự, thật ra
2.2.2. Khi từ có hậu tố TION và có phụ âm S đứng ngay phía trước
 • question /ˈkwestʃən/ (n): câu hỏi
 • suggestion /səˈdʒestʃən/ (n) : sự gợi ý
 • exhaustion /ig’zɔ:stʃn/ (n): sự kiệt sức
 • congestion /kən’ʤestʃn/ (n): sự ùn tắc
 • digestion /daɪˈdʒestʃən/ (n) : sự tiêu hóa         

3. Chữ T được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước các ia, ie, io và các nguyên âm này đứng ngay sau các âm khác (trừ S)

3.1. Các bước phát âm chuẩn âm /ʃ/

 • Bước 1: Khép hai hàm răng lại
 • Bước 2: Mở môi, tru tròn ra phía trước
 • Bước 3: Hai thành lưỡi chạm vào hai hàm răng
 • Bước 4: Đẩy hơi ra ngoài

3.2. Ví dụ và phiên âm chữ T được phát âm là /ʃ/

 • nation /ˈneɪʃən/ (n): quốc gia
 • intention /ɪnˈtenʃn/ (n): ý định
 • ambitious /æmˈbɪʃəs/ (adj): tham vọng
 • potential /pəˈtenʃl/ (n): tiềm năng
 • militia /məˈlɪʃə/ (n): dân quân
 • position /pəˈzɪʃən/ : vị trí       
 • patient /ˈpeɪʃənt/ (n) : bệnh nhân
 • differentiate /ˌdɪfəˈrentʃieɪt/ (v): phân biệt       

4. Chữ T là âm câm khi đứng sau s, f 

4.1. Các bước phát âm chuẩn âm /i:/

 • Bước 1: Hãy để hai hàm răng xích lại gần với nhau. Sau đó, nhẹ nhàng chuyển động khoé miệng sang hai bên giống như đang mỉm cười.
 • Bước 2: Phát âm /i:/ giống âm /ɪ/ gốc nhưng kéo dài khoảng âm hơn so với nguyên âm /ɪ/ ngắn.

4.2. Ví dụ và phiên âm Chữ T là âm câm

 • Christmas /ˈkrɪsməs/ (n): Giáng sinh                    
 • fasten /ˈfæsən/ (v): buộc chặt
 • listen /ˈlɪsən/ (v): nghe                                          
 • often /ˈɑːfən/ (adv): thường xuyên
 • soften /ˈsɑːfən/ (v): làm mềm

II. So sánh phát âm T và D

Trong tiếng Anh, /t/ là một phụ âm vô thanh. Do đó, khi phát âm, ta sẽ không khiến rung thanh quản rung. Trong khi đó, /d/ lại là phụ âm hữu thanh và khiến thanh quản rung khi phát âm. Bạn có thể kiểm tra xem mình phát âm đúng chưa bằng cách vừa đọc vừa để tay sờ lên cổ họng.

Lưu ý: Đối với phát âm Anh – Mỹ, am /t/ sẽ được đọc thành /d/ khi đứng giữa hai nguyên âm. Đây cũng là điều đặc trưng khác với giọng Anh – Anh.

Ví dụ:

 • water /’wɑ:də/ (n): nước
 • meeting /’mi:diɳ/ (n): cuộc họp
 • daughter /ˈdɑ:dər/ (n): con gái
 • letter /’leder/ (n): bức thư

III. Bài tập phát âm T

1. Bài tập

Bài tập 1: Chọn từ có phát âm khác với từ còn lại trong những dòng dưới đây:

 1. A. attitude B. picture C. fortunate D. century
 2. A. apartheid B. superstructure C. virtually D. statute
 3. A. content B. nurture C. meeting D. temperature
 4. A. percentage     B. advantage     C. nature      D. international

Bài tập 2: Luyện tập đọc những câu dưới đây:

 1. The task took Tony’s time.
  /ðə tɑːsk tʊk ˈtəʊniz taɪm/
 2. Tennis is her favorite sport.
  /ˈtɛnɪs ɪz hə ˈfeɪvərɪt spɔːt/
 3. Stick your tongue out and say “ahhh”.
  /stɪk jə tʌŋ aʊt ənd seɪ “ahhh”/
 4. A cheetah can run as fast as a car.
  /ə ˈʧiːtə kən rʌn əz fɑːst əz ə kɑː/
 5. The flashlight lit up the room.
  /ðə ˈflæʃˌlaɪt lɪt ʌp ðə ruːm/
 6. He took off the peanut shell.
  /hi tʊk ɒf ðə ˈpiːnʌt ʃɛl/
 7. Growing up in Texas can be hot in the summertime.
  /ˈgrəʊɪŋ ʌp ɪn ˈtɛksəs kən bi hɒt ɪn ðə ˈsʌməˌtaɪm/
 8. Cut up one tomato and add it to the stew.
  /kʌt ʌp wʌn təˈmɑːtəʊ ənd æd ɪt tə ðə stjuː/

Trên đây, AM Edu vừa chia sẻ cho bạn những phát âm T, kèm theo ví dụ minh hoạ và bài tập vận dụng. Phát âm chuẩn là nền tảng vững chắc để có kỹ năng nói tốt – vì vậy, hy vọng bạn có thể ứng dụng những kiến thức trên một cách linh hoạt và hữu ích.

Nếu bạn mong muốn được học thêm các quy tắc phát âm khác, đừng quên thường xuyên theo dõi trang web của AM Education nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?