Follow up là gì? Cách dùng cấu trúc follow up trong tiếng Anh

Khi nói về sự tiếp tục, tiếp nối, … bạn thường dùng từ gì? Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến bạn một cụm động từ căn bản mà mình hay dùng trong giao tiếp đó là follow up.

Cụm từ này không chỉ đóng vai trò quan trọng về từ vựng, mà còn góp phần thành lập nên những cấu trúc ngữ pháp thông dụng khác.

Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc follow up là gì và cách dùng cấu trúc này nhằm giúp bạn tận dụng được hiệu quả.

Cùng tìm hiểu ngay!

 1. Follow up là gì?

Cách phát âm: /ˈfɑː.lə.ˌwəp/

Theo từ điển Oxford, follow up là một cụm động từ (phrasal verb) có nghĩa là việctiếp tục, tiếp theo, tiếp nối hoặcbổ sung thêm.

E.g.:

 • After the meeting, I will follow up with team members to ensure everyone understands and executes their tasks properly.(Sau cuộc họp, tôi sẽ liên lạc lại với các thành viên nhóm để đảm bảo rằng mọi người đã hiểu và thực hiện các nhiệm vụ của mình đúng cách.)
 • The doctor followed up with the patient after surgery to check their recovery status and ensure there were no issues arising.(Bác sĩ đã liên hệ lại với bệnh nhân sau ca phẫu thuật để kiểm tra tình trạng phục hồi của họ và đảm bảo rằng không có vấn đề gì phát sinh.)
 • After sending the quote, we will follow up with the customer to know if they have received it and need any further information to clarify. (Sau khi gửi báo giá, chúng tôi sẽ liên lạc lại với khách hàng để biết họ đã nhận được và cần thêm thông tin nào để giải đáp.)

2. Cách dùng cấu trúc follow up trong tiếng Anh

Follow up là tiếp nối một việc nào đó bằng một hành động khác. Dưới đây là các cấu trúc kèm cách dùng của follow up.

Cấu trúc Cách dùng Ví dụ
Follow something up (Cụm động từ)

Dùng để diễn đạt hành động bổ sung, tiếp tục, thêm một điều gì đó, và được sử dụng như một ngoại động từ (đi cùng tân ngữ trực tiếp).

The police received a report of suspicious activity and decided tofollow it up with a thorough investigation. (Cảnh sát nhận được một báo cáo về hoạt động đáng ngờ và quyết định tiến hành điều tra kỹ lưỡng.)
Follow-up (Cụm động từ)

Dùng để làm điều gì đó ngoài những gì bạn đã làm để có nhiều khả năng thành công hơn.

After sending the proposal, I decided to do afollow-up email to ensure the client received it and address any questions they might have.(Sau khi gửi đề xuất, tôi quyết định gửi một email theo dõi để đảm bảo rằng khách hàng đã nhận được và giải đáp mọi câu hỏi họ có thể có.)
Follow-up (Danh từ)

Dùng để diễn tả hành động, sự vật, sự việc là tiếp nối của một sự vật, sự việc nào đó, được sử dụng như một danh từ ghép.

With the success of Avatar more than 20 years ago, Avatar 2 is coming this year as afollow-up.(Với sự thành công của Avatar hơn 20 năm trước, Avatar 2 sẽ được ra mắt năm nay như một sự tiếp nối.)
Follow-up (Tính từ)

Dùng để diễn tả tính chất tiếp nối, tiếp tục của một sự vật, sự việc nào đó, được sử dụng như một tính từ (đi trước danh từ).

Are you considering afollow-up study at the moment? (Bạn có cân nhắc việc học tiếp ở hiện tại không?)

3. Các cấu trúc tương đồng với follow up

Bên cạnh cấu trúc follow up còn có các cấu trúc tương tự, dưới đây là những cấu trúc tương đồng với follow up. Cùng xem ngay!

3.1. Cấu trúc add something on to something

Cấu trúc add something on to something thường để diễn đạt việc bổ sung, thêm cái gì vào một điều gì đó.

E.g.:

 • I want toadd some more details to your presentation. (Tớ muốn bổ sung thêm một vài thông tin cho bài thuyết trình của cậu.)
 • Pleaseadd on one more meeting after the project. (Hãy thêm một buổi họp nữa sau dự án nhé.)
 • She decided toadd on a sunroom to her house to create more living space.(Cô ấy quyết định xây thêm một phòng trồng cây nắng vào ngôi nhà của mình để tạo ra thêm không gian sống.)

Từ vựng này còn có dạng danh từ là add-on, mang nghĩa một điều gì đó được bổ sung, thêm vào.

E.g.: I have anadd-on point for the discussion. (Tớ có một luận điểm bổ sung cho cuộc thảo luận.)

3.2. Cấu trúc investigate something

Cấu trúc investigate something dùng để diễn đạt việc tìm hiểu kỹ hơn, điều tra thêm về việc gì đó.

E.g.:

 • The policeinvestigate all leads they have.(Cảnh sát đã lần theo/điều tra tất cả những nguồn thông tin mà họ có.)
 • I want toinvestigate this topic more after our discussion.(Tớ muốn tìm hiểu thêm về chủ đề này sau buổi thảo luận của chúng ta.)
 • The police were called toinvestigate the crime scene. (Cảnh sát đã được gọi đến để điều tra hiện trường tội phạm.)

3.3. Cấu trúc continue to V

Cấu trúc continue to V thường để diễn đạt việc tiếp tục, tiếp nối làm hành động gì đó.

E.g.:

 • Marccontinued to write 5 more novels after his first successful one.(Marc tiếp tục viết thêm 5 cuốn tiểu thuyết sau cuốn đầu tiên thành công.)
 • Did youcontinue to make another phone call after your 10 failed ones?(Bạn đã tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa sau 10 cuộc gọi bất thành đấy à?)
 • Despite the challenges, shecontinued to pursue her dreams.(Bất chấp những thách thức, cô ấy tiếp tục theo đuổi những giấc mơ của mình.)

4. Các từ đồng nghĩa với follow up

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với follow up trong tiếng Anh. Các bạn tham khảo thêm nhé!

Từ đồng nghĩa Ý nghĩa Ví dụ
Pursue

/pəˈsjuː/

Theo đuổi The detective pursued the suspect. (Thám tử đã theo đuổi nghi phạm.)
Continue

/kənˈtɪnjuː/

Tiếp tục We will continue to monitor the situation. (Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát tình hình.)
Follow through

/ˈfɒləʊ θruː/

Hoàn thành It’s important to follow through on your commitments. (Quan trọng là phải hoàn thành cam kết của bạn.)
Carry on

/ˈkæri ɒn/

Tiếp tục Despite the setbacks, they decided to carry on. (Bất chấp những trở ngại, họ quyết định tiếp tục.)
Proceed

/prəˈsiːd/

Tiếp tục, tiến hành They proceeded with caution.(Họ tiếp tục một cách cẩn thận.)
Act upon

/ækt əˈpɒn/

Hành động theo They promised to act upon the suggestions. (Họ đã hứa sẽ hành động theo các đề xuất.)
Keep up

/kiːp ʌp/

Tiếp tục We must keep up the momentum. (Chúng ta phải duy trì đà tăng trưởng.)
Maintain

/meɪnˈteɪn/

Bảo quản, duy trì It’s important to maintain good relations with our clients. (Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng là quan trọng.)
Persevere

/ˌpɜːsɪˈvɪər/

Kiên trì Despite the difficulties, she persevered. (Bất chấp khó khăn, cô ấy vẫn kiên trì.)
Proceed with

/prəˈsiːd wɪð/

Tiếp tục với They decided to proceed with the project.(Họ quyết định tiếp tục với dự án.)
Pursue

/pəˈsjuː/

Theo đuổi He decided to pursue his dream of becoming a pilot.(Anh ta quyết định theo đuổi ước mơ trở thành phi công.)
Follow

/ˈfɒləʊ/

Theo sau Please follow the instructions carefully. (Vui lòng tuân theo hướng dẫn một cách cẩn thận.)
Chase

/tʃeɪs/

Đuổi theo The dog chased the cat up a tree.(Con chó đuổi theo con mèo lên cây.)
Ensue

/ɪnˈsjuː/

Xảy ra sau đó He insulted her, and an argument ensued. (Anh ta xúc phạm cô ấy, và một cuộc cãi cọ nổ ra.)
Keep on

/kiːp ɒn/

Tiếp tục Even though it’s tough, we must keep on going. (Dù khó khăn, chúng ta phải tiếp tục.)
Persist

/pəˈsɪst/

Kiên trì She persisted in her efforts until she succeeded. (Cô ấy kiên trì trong nỗ lực cho đến khi thành công.)
Press on

/pres ɒn/

Tiếp tục Despite the fatigue, they pressed on with their journey.(Bất chấp mệt mỏi, họ tiếp tục hành trình của mình.)
Sustain

/səˈsteɪn/

Duy trì We need to sustain our efforts for long-term success.(Chúng ta cần duy trì nỗ lực cho sự thành công dài hạn.)
Advance

/ədˈvɑːns/

Tiến bộ, tiến lên We will advance our plans once we have more information. (Chúng tôi sẽ tiến bộ kế hoạch khi có thêm thông tin.)
Forge ahead

/fɔːdʒ əˈhed/

Tiến lên mạnh mẽ Despite the challenges, they forged ahead with their plans.(Bất chấp những thách thức, họ tiến lên mạnh mẽ với kế hoạch của mình.)

5. Các từ trái nghĩa với follow up

Dưới đây là một số từ trái nghĩa với follow up trong tiếng Anh. Các bạn tham khảo để vận dụng tốt nhé!

Từ trái nghĩa Ý nghĩa Ví dụ
Abandon

/əˈbændən/

Từ bỏ They decided to abandon the project.(Họ quyết định từ bỏ dự án.)
Neglect

/nɪˈɡlekt/

Bỏ mặc, sao lãng The neglected garden was overgrown. (Khu vườn bị bỏ mặc đã mọc rậm.)
Ignore

/ɪɡˈnɔːr/

Lơ là, bỏ qua He chose to ignore her advice. (Anh ta chọn lơ là lời khuyên của cô ấy.)
Disregard

/dɪsˈrɪɡɑːd/

Không để ý, phớt lờ He disregarded the warning signs.(Anh ta đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo.)
Give up

/ɡɪv ʌp/

Từ bỏ, bỏ cuộc She refused to give up on her dreams. (Cô ấy từ chối từ bỏ ước mơ của mình.)
Relinquish

/rɪˈlɪŋkwɪʃ/

Từ bỏ, từ chối, nhường lại He relinquished control of the company. (Anh ấy từ bỏ quyền kiểm soát của công ty.)
Forsake

/fəˈseɪk/

Ruồng bỏ, từ bỏ He felt forsaken by his friends. (Anh ta cảm thấy bị bạn bè ruồng bỏ.)
Drop

/drɒp/

Bỏ, từ bỏ She decided to drop out of college. (Cô ấy quyết định bỏ học đại học.)
Discontinue

/dɪsˈkɒntɪnjuː/

Ngừng, dừng The company decided to discontinue the product line.(Công ty quyết định ngừng dòng sản phẩm đó.)
Cease

/siːs/

Ngừng, dừng lại They ceased all communication with each other.(Họ ngừng mọi liên lạc với nhau.)
Give over

/ɡɪv ˈəʊvər/

Giao lại, từ bỏ He gave over control of the project.(Anh ta giao lại quyền kiểm soát dự án.)

6. Kết luận

Thông qua bài viết mà mình chia sẻ, hy vọng bạn có thể hiểu rõ được follow up là gì, cấu trúc cũng như cách dùng phù hợp, cùng với các từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa của follow up trong tiếng Anh.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì, hãy để lại bình luận, mình sẽ giải đáp giúp bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể học thêm nhiều kiến thức ngữ pháp khác tại chuyên mục IELTS Grammar của AM Education

Cảm ơn bạn đã follow bài viết của mình! Chúc bạn luôn may mắn, thành công và kiên trì trên con đường chinh phục tri thức, chinh phục tiếng Anh bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?