Make use of là gì? Cách dùng cấu trúc make use of trong tiếng Anh

Khi muốn diễn đạt ý tận dụng một thứ gì/ cái gì, đa phần chúng ta sẽ nghĩ ngay đến take advantage of. Tuy nhiên, sử dụng một cụm từ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến bài viết nhàm chán và thiếu điểm nhấn.

Để giúp bạn cải thiện vấn đề này, mình xin gửi đến bạn bài viết chia sẻ kiến thức về cụm động từ make use of. Bài viết bao gồm những phần sau:

 • Khái niệm make use of là gì?
 • Cấu trúc và cách dùng cụm động từ make use of.
 • Các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với make use of.

1. Make use of là gì?

Cách phát âm: /meɪk juːs ʌv/

Theo từ điển Oxford, cụm động từ make use of something được hiểu với ý nghĩa ltận dụng, lợi dụng ai đó/ điều gì đó, đặc biệt là để đạt được lợi ích từ đó.

E.g.:

 • The students were encouraged to make use of the library resources for their research projects.(Học sinh được khuyến khích sử dụng tài nguyên của thư viện cho các dự án nghiên cứu của họ.)
 • We should make use of renewable energy sources to reduce our dependence on fossil fuels.(Chúng ta nên sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của chúng ta.)
 • The chef decided to make use of fresh herbs to enhance the flavor of the dish.(Đầu bếp quyết định sử dụng các loại thảo mộc tươi để tăng cường hương vị của món ăn.)

2. Cách dùng cấu trúc make use of

Dưới đây là 3 cấu trúc và cách dùng make use of là trong tiếng Anh. Cùng mình học bài và ứng dụng vào các tình huống thực tế.

Cấu trúc Cách dùng Ví dụ
Make use of + danh từ(noun) Diễn đạt ý nghĩa của việc tận dụng hoặc sử dụng một cách hiệu quả một tài nguyên, cơ hội, kỹ năng, công nghệ, hoặc thông tin có sẵn. The company made use of the new technology to increase productivity. (Công ty đã tận dụng công nghệ mới để tăng năng suất.)
Make use of + cụm danh từ(noun phrase) Diễn đạt ý nghĩa phức tạp hơn và liên quan đến việc sử dụng một số tài nguyên hoặc kỹ năng cụ thể. The team made use of the latest marketing strategies to promote their product. (Nhóm đã sử dụng các chiến lược tiếp thị mới nhất để quảng bá sản phẩm của họ.)
Make use of + danh động từ(gerund) Diễn đạt ý nghĩa của việc sử dụng một hành động nhất định hoặc một quy trình cụ thể để đạt được một mục tiêu hay kết quả mong muốn. The company made use of outsourcing to reduce costs. (Công ty đã sử dụng dịch vụ gia công phần mềm để giảm chi phí.)

3. Từ đồng nghĩa với make use of

Để đa dạng văn phong, bạn hãy học thêm một số từ vựng đồng nghĩa với make use of mà mình đã tổng hợp bên dưới.

Từ đồng nghĩa Ý nghĩa Ví dụ
Utilize

/ˈjuːtəˌlaɪz/

Dùng, sử dụng, tận dụng. The company utilizes the latest technology to improve its products.(Công ty sử dụng công nghệ mới nhất để cải thiện sản phẩm của họ.)
Employ

/ɪmˈplɔɪ/

Sử dụng, tận dụng. The company employs a team of experienced engineers to develop new products.(Công ty sử dụng một nhóm kỹ sư giàu kinh nghiệm để phát triển sản phẩm mới.)
Avail

/əˈveɪl/

Dùng, tận dụng, lợi dụng. We should avail ourselves of the opportunity to learn new skills.(Chúng ta nên tận dụng cơ hội để học các kỹ năng mới.)
Exploit

/ɪkˈsplɔɪt/

Khai thác, lợi nhuận. The politician exploited the public’s fear to win the election.(Chính trị gia đã lợi dụng nỗi sợ hãi của người dân để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.)
Leverage

/ˈlev(ə)rɪdʒ/

Tận dụng. The company is leveraging its brand reputation to negotiate better deals with suppliers. (Công ty đang sử dụng danh tiếng thương hiệu của mình để đàm phán các thỏa thuận tốt hơn với nhà cung cấp.)
Take advantage of

/teɪk ədˈvæntɪdʒ ʌv/

Tận dụng cái gì đó để đạt được mục đích của mình. We should take advantage of this opportunity to learn new skills.(Chúng ta nên tận dụng cơ hội này để học các kỹ năng mới.)
Put to use

/pʊt tuː juːz/

Sử dụng hoặc tận dụng cái gì đó để đạt được mục đích của mình. The carpenter put his skills to use by building a house.(Người thợ mộc đã sử dụng kỹ năng của mình để xây dựng một ngôi nhà.)
Make the most of /meɪk ðə məʊst ʌv/ Tận dụng cái gì đó một cách tối đa để đạt được hiệu quả tốt nhất. We should make the most of this opportunity to learn new skills.(Chúng ta nên tận dụng cơ hội này để học các kỹ năng mới.)
Employ to advantage

/ɪmˈplɔɪ tuː ədˈvæntɪdʒ/

Sử dụng cái gì đó một cách thông minh để đạt được lợi ích cao nhất. The teacher employed various teaching methods to advantage to engage the students. (Giáo viên đã áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau để thu hút học sinh.)
Turn to account /tɜːrn tə əˈkaʊnt/ Tận dụng cái gì đó để đạt được lợi ích hoặc thành công. The scientist turned his research to account by developing a new drug that saved lives.(Nhà khoa học đã sử dụng nghiên cứu của mình để phát triển một loại thuốc mới giúp cứu sống người.)

4. Từ trái nghĩa với make use of

Dưới đây là một số từ trái nghĩa với make use of để bổ sung thêm vốn từ vựng cho bài nói/ bài viết. Cùng mình học thôi nào!

Từ trái nghĩa Ý nghĩa Ví dụ
Waste /weɪst/ Lãng phí, không sử dụng. Instead of wasting time, let’s make use of it by studying for the exam.(Thay vì lãng phí thời gian, hãy sử dụng nó để học bài cho kỳ thi.)
Ignore

/ɪɡˈnɔːr/

Bỏ qua, không chú ý đến. Don’t ignore the advice given to you; make use of it to improve your performance.(Đừng bỏ qua lời khuyên được đưa ra cho bạn; thay vào đó, hãy sử dụng nó để cải thiện hiệu suất của bạn.)
Neglect

/nɪˈɡlekt/

Bỏ mặc, không chăm sóc. The company neglected to make use of market research data, resulting in poor product sales.(Công ty đã bỏ mặc việc sử dụng dữ liệu nghiên cứu thị trường, dẫn đến doanh số bán hàng kém.)
Disregard /dɪs.rɪˈɡɑːrd/ Bất chấp, không coi trọng. You shouldn’t disregard the feedback from customers; instead, make use of it to improve your product.(Bạn không nên bỏ qua phản hồi từ khách hàng; thay vào đó, hãy sử dụng nó để cải thiện sản phẩm của bạn.)
Reject

/rɪˈdʒɛkt/

Từ chối, không chấp nhận. The team decided to reject the proposal and make use of their own strategy instead.(Nhóm quyết định từ chối đề xuất và sử dụng chiến lược của riêng họ thay vào đó.)

 

5. Phân biệt make use of và take advantage of

Nhiều bạn thường nhầm lẫn giữa make use of và take advantage of. Vì vậy, mình đã tổng hợp bảng phân biệt cách dùng và ví dụ minh hoạ cho 2 cụm từ này.

Cách dùng Ví dụ
Make use of – Nhấn mạnh việc sử dụng hiệu quả một cái gì đó có sẵn.

– Phù hợp trong văn viết trang trọng hoặc học thuật.

The teacher made use of real-life examples to explain the concept.(Giáo viên đã sử dụng các ví dụ thực tế để giải thích khái niệm.)
Take advantage of – Tận dụng một cơ hội, tình huống thuận lợi hoặc lợi dụng ai đó hoặc điều gì đó vì lợi ích cá nhân.

– Thường được sử dụng trong văn nói hoặc văn viết đời thường.

We took advantage of the good weather to go for a picnic.(Chúng tôi đã tận dụng thời tiết đẹp để đi dã ngoại.)

6. Bài tập make use of trong tiếng Anh

Làm bài tập chính là cách để bạn nắm được cấu trúc và cách dùng cụm động từ make use of. Chính vì vậy, mình đã tổng hợp một vài bài tập để bạn luyện tập. Các dạng bài mà mình mang đến như sau:

 • Dịch câu văn sau sang tiếng Anh có sử dụng cụm từ make use of.
 • Tìm cụm động từ bắt đầu với make thích hợp để điền vào chỗ trống.
 • Chia động từ với make use of.

Exercise 1: Please translate the following sentences into English using the phrase make use of

(Bài tập 1: Hãy dịch những câu văn sau sang tiếng Anh có sử dụng cụm từ make use of)

 1. Sự cắt giảm nhân sự sẽ xảy ra nếu công ty có thể tận dụng hiệu quả dây chuyền sản xuất mới.
 2. Chúng tôi dự định tận dụng buổi lễ ra mắt sản phẩm mới để thu thập những tư liệu về trải nghiệm khách hàng.
 3. Họ cam kết sẽ tận dụng những kinh nghiệm về lập trình của họ để xây dựng một website thương mại ấn tượng cho chúng ta.
 4. Bạn nghĩ sao về việc tận dụng nguồn lực sẵn có để sản xuất ra những sản phẩm tiên tiến hơn?
 5. Chúng tôi đã có thể giảm chi phí vận chuyển bằng cách tận dụng hệ thống giao hàng mới.

Exercise 2: Conjugate verbs with make use of

(Bài tập 2: Chia động từ với make use of.)

 1. Tomorrow, we plan to ………. the new software to streamline our processes.
 2. Last week, she ………. her artistic skills to design a captivating advertisement.
 3. Throughout the project, they have consistently ………. their knowledge to overcome challenges.
 4. In the past, the company often ………. outdated technology, but now they are embracing innovation.
 5. Next month, the team ………. the data collected to develop

Exercise 3: Find the appropriate phrasal verb starting with make to fill in the blanks

(Bài tập 3: Tìm cụm động từ bắt đầu với make thích hợp để điền vào chỗ trống.)

 1. He ………. the cafe’s space to organize an English workshop.
 2. They ………. their mind to divorce after 5 years of marriage.
 3. She said that she heard voices but she couldn’t ………. what they were saying.
 4. She’s the one who always ………. stories to make people avoid me.
 5. He ………. his connections to withdraw the company’s investments into his own fund.
 1. Kết luận

Trên đây, mình đã giúp bạn giải đáp thắc mắc make use of là gì, cấu trúc và cách dùng make use of. Với kiến thức này, bạn có thể ứng dụng vào bài viết/ bài nói để nâng cao điểm số.

Tuy nhiên, bạn cần nắm vững một số vấn đề sau để tránh mất điểm oan:

 • Nắm vững cấu trúc: Make use of + danh từ/ cụm danh từ/ danh động từ.
 • Học thêm các từ đồng nghĩa, trái nghĩa với make use of để vận dụng linh hoạt vào bài.
 • Cách chia cụm đồng từ make use of theo từng thì.
 • Đặc biệt, bạn cần luyện tập thường xuyên các bài tập để khắc sâu kiến thức vào tâm trí.

Ban đầu, bạn sẽ khó khăn trong quá trình học và ứng dụng vào các tình huống. Vì vậy, bạn hãy liên hệ đến các thầy cô của AM Education nếu có vướng mắc nào nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?