Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ (S and V agreement)

Bạn đã biết gì về Sự hòa hợp chủ ngữ và động từ (S and V Agreement)? Phải làm thế nào để xác định và chia động từ đúng trong câu? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ này nhé.

1. Chủ ngữ là một danh từ

1.1 Chủ ngữ là đại từ He/ She/ It, danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được

Nếu chủ ngữ là đại từ He/ She/ It, danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được thì chia động từ theo hình thức số ít

Ví dụ: My friend lives in Ho Chi Minh City.

Trong ví dụ trên, chúng ta có chủ ngữ trong câu “My friend” là một danh từ số ít, do đó động từ “live” sẽ được chia dưới dạng động từ số ít bằng cách thêm “-s” ở cuối dựa theo Nguyên tắc về sự hòa hợp chủ ngữ và động từ (S and V Agreement)

* Lưu ý:

Một số danh từ có -s ở cuối nhưng sẽ chia động từ theo hình thức số ít như

Danh từ riêng: The United States, The Philippines, The United Nations,…

Ví dụ: The United States consists of 50 states.

Trong ví dụ này, chủ ngữ “The United States” là một danh từ riêng chỉ một Quốc gia, thế nên động từ trong câu “consist” sẽ được chia dưới dạng số ít “consists”

Các môn học kết thúc bằng -ics: Physics, Mathematics,…

Ví dụ: Physics is my favorite subject.

Tiếp theo đó, chúng ta có “Physics” là một danh từ kết thúc bằng “-ics”, để chỉ môn Vật lý, vì thế động từ “be” sẽ được chia số ít  là “is”.

Các loại bệnh kết thúc bằng -s: Diabetes, Measles, Mumps, Rabies, Rickets, Shingles

Ví dụ: Diabetes has a lot of symptoms.

Tương tự với hai trường hợp trên, chủ ngữ “Diabetes” là một danh từ số ít nhưng kết thúc bằng “-s”, để chỉ một loại bệnh (tiểu đường), do đó động từ theo sau cũng sẽ được chia số ít “has”.

Từ đặc biệt: News

Ví dụ: The news is interesting

Và chúng ta có một danh từ đặc biệt để chỉ tin tức, từ “news” luôn kết thúc bằng “-s”, nhưng thuộc nhóm danh từ không đếm được và sẽ luôn đi với động từ số ít như “is”.

1.2 Chủ ngữ là đại từ I/ You/ We/ They hoặc danh từ số nhiều

Nếu chủ ngữ là chủ ngữ là đại từ I/ You/ We/ They hoặc danh từ số nhiều thì động từ được chia theo hình thức số nhiều

Ví dụ: My friends live in Ho Chi Minh City.

Trong câu này chúng ta có chủ ngữ trong câu “My friends” là một danh từ số nhiều, do đó động từ “live” sẽ được chia dưới dạng động từ số nhiều – trong trường hợp này là dạng nguyên mẫu “live”. 

* Lưu ý:

Một số danh từ số nhiều nhưng không kết thúc bằng -s, và động từ vẫn được chia số nhiều: People/Police/Cattle/Fish

Ví dụ:  The police have done a good job.

Trong hai câu ví dụ trên, chủ ngữ “The police” và “The cattle” tuy không kết thúc bằng “-s” nhưng được dùng để chỉ nhiều người/vật nên động từ trong câu “have” được chia dưới dạng số nhiều.

1.3 Chủ ngữ là một đại từ bất định (everything/ something/ anything …)

Chủ ngữ bắt đầu bằng một đại từ bất định như each, each of, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, every + N thì động từ luôn chia theo chủ ngữ số ít

Ví dụ: Every citizen has an ID card.

Trong câu ví dụ phía trên, chủ ngữ  “Every citizen” là một danh từ số ít, nên động từ cũng sẽ được chia theo dạng động từ số ít “has”.

2. Chủ ngữ là một danh từ tập hợp

– Danh từ tập hợp

Khi chủ ngữ là các từ tập hợp như: family, staff, team, group, congress, crowd, committee. Nếu sử dụng chủ ngữ giả “IT” thì động từ sẽ chia theo chủ ngữ chính, và thường là số ít

Ví dụ: The crowd cheers happily.

Từ “crowd” làm chủ ngữ trong câu trên là một danh từ chỉ một đám đông nói chung, có thể được thay thế bằng đại từ số ít “it”, nên động từ cũng sẽ được chia theo số ít “cheers”

– Cụm “The + tính từ”

Khi chủ ngữ bao gồm THE + ADJECTIVE để chỉ một tập thể thì chia động từ theo hình thức số nhiều

Ví dụ: The rich live a fancy life.

Cụm từ “The rich” là một danh từ số nhiều, dùng để chỉ nhóm những người giàu có, nên động từ cũng sẽ chia số nhiều “live”. 

3. Chủ ngữ đi kèm với lượng từ

3.1 Each/ Every + danh từ số ít hoặc Each of the + danh từ số nhiều

Chủ ngữ bắt đầu bằng một đại từ bất định như each, each of, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, every + N thì động từ luôn chia theo chủ ngữ số ít

Ví dụ: Every citizen has an ID card.

Trong câu ví dụ phía trên, chủ ngữ  “Every citizen” là một danh từ số ít, nên động từ cũng sẽ được chia theo dạng động từ số ít “has”.   

3.2 Either/ Neither/ None + danh từ số nhiều

  • Either/ Neither
Chủ ngữ Động từ Ví dụ
EITHER …. OR hoặc

NEITHER…NOR

Dựa theo chủ ngữ gần nhất (ví dụ số 1)

Trường hợp một danh từ số ít + một danh từ số nhiều, thì dựa theo danh từ số nhiều (ví dụ 2)

(1) Neither the student nor Mary is going to draw that poster.

(2) Neither Mary nor the students are going to draw that poster.

EITHER OF

hoặc

NEITHER OF

Động từ số ít Neither of the brothers is going to school today.

  • None

Nếu sau “NO” hoặc “NONE OF” là một danh từ số ít hoặc không đếm được thì chia động từ theo hình thức số ít và ngược lại nếu là một danh từ đếm được số nhiều thì chia động từ theo sau theo hình thức số nhiều

Ví dụ: None of it was your fault.

Tương tự với nguyên tắc trên, sau cụm “None of” từ “it” là một danh từ số ít, cho nên động từ “be” trong câu được chia theo dạng số ít là “was”. 

Ví dụ: No students join the chess club.

Và ngược lại, sau cụm “No” là một danh từ số nhiều “students” và động từ “join” cũng sẽ được chia dưới dạng số nhiều.

3.3 Chủ ngữ là cụm danh từ định lượng như kích thước, cân nặng, khoảng cách, số tiền, thời gian, …

Khi chủ ngữ là cụm từ chỉ tiền, khoảng cách, kích thước, đo lường và thời gian thì động từ chia theo hình thức số ít

Ví dụ:  Five hundred miles is too far to walk.

Cụm từ “Five hundred miles” trong câu trên là danh từ chỉ khoảng cách, do đó động từ sẽ được chia dưới dạng số ít “is”.

3.4 The number of và A number of

Nếu chủ ngữ là cấu trúc THE NUMBER OF + N thì sẽ chia động từ theo hình thức số ít

Ví dụ: The number of children in this class is forty.

Trong câu trên, chủ ngữ là cụm “The number of children”, nên dù “children” có là một danh từ số nhiều, thì động từ  “be” vẫn chia theo dạng động từ số ít “is”. 

Khi gặp cấu trúc A NUMBER OF + N thì sẽ chia động từ theo hình thức số nhiều

Ví dụ: A number of children are not coming to class.

Ngược lại, với chủ ngữ là cụm “A number of children”, thì động từ trong câu sẽ luôn được chia dưới dạng số nhiều thành “are”.

4. Chủ ngữ là một cụm danh từ dài (có bổ ngữ hoặc mệnh đề quan hệ theo sau)

Đôi khi chủ ngữ trong câu sẽ bị tách ra bởi một cụm từ hoặc một vế khác, không đi liền với động từ chính, nên phải xác định được đâu là chủ ngữ chính và chia động từ theo chủ ngữ.

Ví dụ: The book my friends brought was interesting.

Trong ví dụ trên, chủ ngữ “The book” là một danh từ số ít, được bổ nghĩa bằng cụm “my friends bought”,  vì thế động từ chính của câu “be” sẽ được chia động từ số ít –  was dựa theo chủ ngữ “The book”. 

Ví dụ: The ideas in that book are interesting.

5. Chủ ngữ có chứa cấu trúc song song

5.1 (Both) A and B

Chủ ngữ gồm nhiều chủ thể khác nhau và được nối bởi liên từ “AND” thì chia động từ chia theo hình thức số nhiều

Ví dụ: Joe and Mary live in Boston.

Chủ ngữ trong câu trên bao gồm hai chủ thể “Joe” và “Mary”, được kết nối bởi từ “and”, dựa theo nguyên tắc, động từ  “live” sẽ được chia dưới dạng đồng từ số nhiều.

Tuy nhiên, khi chủ thể chỉ cùng một người/vật/món ăn/khái niệm

Ví dụ: Fish and chips is my favorite dish.

The CEO and manager is Mr. Jones.

Còn ở hai ví dụ trên, chủ ngữ “Fish and chips” và “The CEO and manager” cùng chỉ một chủ thể (món ăn/người), nên động từ “be” được chia dưới dạng động từ số ít “is”.

Hoặc phép cộng cũng sẽ chia động từ số ít.

Ví dụ: Five and two is seven

Ngoài ra, khi sử dụng từ “and” để diễn tả phép tính cộng thì động từ sẽ được chia dưới dạng số ít.

5.2 Not only A but also B

Động từ nằm trong cấu trúc not only … but also… phụ thuộc vào chủ ngữ thứ 2.

Ví dụ: Not only Jim but also Bob likes ice-cream.

6. Chủ ngữ là V-ing hoặc To-V

Nếu chủ ngữ là một V-ING hoặc to-V thì động từ sẽ chia theo hình thức số ít

Ví dụ: Reading books is a good habit.

Với chủ ngữ “Reading books” là một V-ing (hay còn gọi là gerund), động từ trong câu được chia dưới dạng động từ số ít, vì thế động từ “be” sẽ trở thành “is”.

7. Chủ ngữ giả “There”

Cấu trúc “THERE + BE”, nếu theo sau BE là một danh từ số ít thì động từ được chia số ít, và ngược lại nếu là một danh từ số nhiều thì động từ được chia số nhiều.

Ví dụ: There is a book on the table.

Trong câu trên, động từ “be” được chia theo dạng số ít “is” vì danh từ theo sau “a book” là một danh từ số ít.

Ví dụ: There are twenty students coming to class. 

Tương tự, vì danh từ theo sau cụm từ “There are” là một danh từ số nhiều “students”, nên động từ “be” cũng sẽ chia dưới dạng số nhiều “are”.

AM Education mong rằng bộ tổng hợp Nguyên tắc về sự hòa hợp chủ ngữ và động từ (S and Verb Agreement)  trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chia động từ và sử dụng thành thục hơn trong các bài tập sắp tới. Để đạt được kết quả tốt hơn trong kì thi sắp tới, đừng ngại liên hệ ngay với AM Education và nhận tư vấn ngay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?