TỪ VỰNG VỀ TRÁI CÂY THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

Trái cây không chỉ là nguồn thực phẩm ngon miệng mà còn là một kho tàng chứa đựng nhiều loại vitamin và khoáng chất, có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tò mò về cách gọi các loại trái cây này trong tiếng Anh chưa? Và làm thế nào để phiên âm chúng đúng cách? Hãy đồng hành cùng AM Education để khám phá vốn từ vựng về trái cây thông dụng trong tiếng Anh.

1. Các từ vựng tiếng Anh về trái cây

1.1 Từ vựng tiếng Anh về các loại trái cây

Trái cây là loại thực phẩm thông dụng đối với cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên phiên âm và cách viết của các loại trái cây này như thế nào? Hãy cùng AM Education tìm hiểu ngay dưới đây:

 • Avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/: bơ
 • Apple /’æpl/: táo
 • Orange /ˈɒrɪndʒ/: cam
 • Banana /bə’nɑ:nə/: chuối
 • Grape /greɪp/: nho
 • Grapefruit /’greipfru:t/: bưởi
 • Starfruit /’stɑ:r.fru:t/: khế
 • Mango /´mæηgou/: xoài
 • Pineapple /’pain,æpl/: dứa, thơm
 • Mangosteen /ˈmæŋɡəstiːn/: măng cụt
 • Mandarin /’mændərin/: quýt
 • Kiwi fruit /’ki:wi fru:t/: kiwi
 • Kumquat /’kʌmkwɔt/: quất
 • Jackfruit /’dʒæk,fru:t/: mít
 • Durian /´duəriən/: sầu riêng
 • Lemon /´lemən/: chanh vàng
 • Lime /laim/: chanh vỏ xanh
 • Papaya (or pawpaw) /pə´paiə/: đu đủ
 • Soursop /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêm
 • Custard-apple /’kʌstəd,æpl/: mãng cầu (na)
 • Plum /plʌm/: mận
 • Apricot /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
 • Peach /pitʃ/: đào
 • Cherry /´tʃeri/: anh đào
 • Rambutan /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
 • Coconut /’koukənʌt/: dừa
 • Guava /´gwa:və/: ổi
 • Pear /peə/: lê
 • Fig /fig/: sung
 • Dragon fruit /’drægənfru:t/: thanh long
 • Melon /´melən/: dưa
 • Watermelon /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
 • Lychee (or litchi) /’li:tʃi:/: vải
 • Longan /lɔɳgən/: nhãn
 • Pomegranate /´pɔm¸grænit/: lựu
 • Berry /’beri/: dâu
 • Strawberry /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
 • Passion-fruit /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
 • Persimmon /pə´simən/: hồng
 • Tamarind /’tæmərind/: me
 • Cranberry /’krænbəri/: quả nam việt quất
 • Jujube /´dʒu:dʒu:b/: táo ta
 • Das /deit/: quả chà l
 • Green almonds /gri:n ‘ɑ:mənd/: quả hạnh xanh
 • Ugli fruit /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây Ấn
 • Citron /´sitrən/: quả thanh yên
 • Currant /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
 • Ambarella /’æmbə’rælə/: cóc
 • Indian cream cobra melon /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
 • Granadilla /,grænə’dilə/: dưa Tây
 • Cantaloupe /’kæntəlu:p/: dưa vàng
 • Honeydew /’hʌnidju:/: dưa xanh
 • Malay apple /mə’lei ‘æpl/: điều
 • Star apple /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
 • Almond /’a:mənd/: quả hạnh
 • Chestnut /´tʃestnʌt/: hạt dẻ
 • Honeydew melon /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
 • Blackberries /´blækbəri/: mâm xôi đen
 • Raisin /’reizn/: nho khô

1.2 Từ vựng về các loại rau củ quả màu đỏ

 • Squash /skwɒʃ/: Bí
 • Beetroot /ˈbiːt.ruːt/: Củ dền
 • Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua
 • Bell pepper /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
 • Hot pepper /hɒt, pep.ər/: Ớt cay
 • Carrot /ˈkær.ət/: Cà rốt
 • Pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/: Bí đỏ

1.3 Từ vựng về các loại rau củ quả màu vàng

 • Corn /kɔːn/: Ngô (bắp)
 • Sweet potato /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai lang
 • Ginger /ˈdʒɪn.dʒər/: Gừng
 • Lotus root: Củ sen
 • Turmeric: Nghệ

1.4 Từ vựng về các loại họ hàng nhà dưa

 • Watermelon /ˈwɔːtəˌmɛlən/: Dưa hấu
 • Cantaloupe /ˈkæntəˌluːp/: Dưa lưới
 • Galia: Dưa Galia
 • Canary melon / kəˈneəri ˈmɛlən/: Dưa hoàng yến
 • Honeydew /ˈhʌnɪdju/: Dưa lê
 • Winter melon /ˈwɪntə ˈmɛlən/: Bí đao
 • Cucumber /ˈkjuːkʌmbə/: Dưa chuột
 • Christmas melon /krɪsməs ˈmɛlənc/: Dưa santa Claus
 • Casaba melon: Dưa múi Casaba
 • Crenshaw melon: Dưa Mỹ siêu ngọt
 • Horned melon: / hɔːnd ˈmɛlən/: Dưa leo sừng vàng
 • Bailan melon: Dưa Lan Châu
 • Charentais: Dưa Charentais
 • Hami: Dưa lưới hami
 • Bitter melon /ˈbɪtə ˈmɛlən/: Mướp đắng

1.5 Từ vựng về các loại quả họ berry

 • Strawberry /ˈstrɔˌbɛri/: Dâu tây
 • Cranberry /ˈkrænˌbɛri/: Nam việt quất
 • Blackberry /ˈblækˌbɛri/: Dâu đen
 • Boysenberry: Mâm xôi lai
 • Blackcurrant /ˈblækˈkʌrənt/: Lý chua đen
 • Goji Berry: Cẩu kỷ tử
 • Acai Berry: Quả Acai
 • Mulberry /ˈmʌlbəri/: Dâu tằm
 • Tayberry /ˈbɪlbəri/: Dâu tây
 • Bilberry: Việt quất đen
 • Elderberry: Quả cơm cháy
 • Chokeberry: Anh đào dại
 • Cloudberry: Mâm xôi Bắc cực
 • Gooseberry /gusˌbɛri/: Me rừng
 • Raspberry /ˈræzˌbɛri/: Phúc bồn tử
 • Huckleberry /ˈhʌkəlˌbɛri/: Quả nham lê
 • Blueberry /ˈbluˌbɛri/: Việt quất
 • Lingonberry: Quả hồ lý

1.6 Từ vựng về các loại quả

 • Lime /laɪm/: chanh
 • Lemon /ˈlem.ən/: Chanh vàng
 • Apricot /ˈeɪ.prɪ.kɒt/: Quả mơ
 • Pomelo /ˈpɒm.ɪ.ləʊ/: Quả bưởi
 • Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/: Quả dứa
 • Ambarella /ʌmˈbrel.ə/: Quả cóc
 • Tamarind /ˈtæm.ər.ɪnd/: Quả me
 • Mango /ˈmæŋ.ɡəʊ/: Xoài
 • Green Apple /ˌæp.əl ˈɡriːn/: Táo xanh
 • Orange /ˈɒr.ɪndʒ/: Quả cam
 • Star fruit /ˈstɑː.fruːt/: Quả khế
 • Guava /ˈɡwɑː.və/: Quả ổi
 • Plum /plʌm/: Quả mận
 • Kiwi /ˈkiː.wiː/: Quả Kiwi
 • Strawberry /ˈstrɑːˌber.i/: Dâu tây
 • Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua

2. Một số thành ngữ về các loại trái cây thông dụng

Từ vựng tiếng Anh về các loại trái cây ở trên sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng cũng như là hiểu biết của mình. Tuy nhiên, một điều các bạn cần lưu ý, đôi khi các từ vựng hoa quả ở trên ghép lại với nhau, tạo thành thành ngữ thì lại mang nghĩa khác hoàn toàn. Vì thế, hãy tham khảo ngay về các thành ngữ dưới đây.

 • Go banana: Có nghĩa là tức giận, tức điên lên

Ví dụ:

My mother would go bananas if she knew my result (Mẹ tôi sẽ tức giận nếu bà ấy biết được kết quả học tập của tôi)

 • Apples and oranges: Khác biệt

Ví dụ:

I and my brother are just apples and oranges (Tôi và anh trai tôi chẳng có gì giống nhau)

 • Not give a fig: Không có hứng thú với việc gì đó

Ví dụ:

He’s bragging about his family. But I don’t give a fig (Anh ta đang khoe khoang về gia đình mình nhưng tôi chả quan tâm)

 • The apple of one’s eye: Được ai đó quý mến, thích thú

Ví dụ:

My family has three children, but my youngest son is the apple of her eye (Nhà tôi có 3 đứa con, nhưng cậu con út được yêu quý nhất)

 • The cherry on the cake: Thứ cuối cùng để mọi thứ hoàn hảo

Ví dụ:

The fabulous weather was just the cherry on the cake (Thời tiết tuyệt vời làm mọi thứ trở lên hoàn hảo)

3. Một số câu nói sử dụng từ vựng về trái cây trong tiếng Anh

Dưới đây là một số câu nói sử dụng từ vựng tiếng Anh về trái cây thông dụng để bạn có thể tham khảo:

 • These apples are rotten. (Những quả táo này bị thối rồi)
 • This orange tastes rather tart/ sour (Quả cam này hơi chua)
 •  Do you like fruits? What’s your favorite one? (Bạn có thích ăn trái cây không? Bạn thích loại nào nhất?)
 • Vietnam is a tropical country so we have a lot of kinds of fruits. Such as avocado, apple, orange, banana, grapefruit,…. (Việt Nam là nước nhiệt đới nên chúng tôi có rất nhiều loại hoa quả. Như bơ, táo, cam, chuối, bưởi,…)

Bài viết trên là toàn bộ từ vựng tiếng Anh về trái cây để bạn có thể học hỏi. Hy vọng sẽ giúp nâng cao khả năng, vốn từ vựng tiếng anh của các bạn. Ngoài ra, đừng quên tham gia các lớp học của AM Education để “chinh phục” tiếng Anh một cách dễ dàng nhất nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?